Skip links

Facility

HWRK is sterk in het samenbrengen en het afstemmen van housing en facilities op het primaire proces. Maar naast de veranderingen die vooruitkomen uit aanpassingen in de huisvesting, zijn er ook facilitaire aanpassingen die vanuit het primaire proces of vanuit de facilitaire afdeling voortkomen. Onderstaand de facility activiteiten.

Exploitatie

HWRK analyseert exploitatiekosten en adviseert op welke punten kwaliteitswinst en/of kostenbesparing te behalen valt. Ook kijken we met opdrachtgevers naar passende exploitatiemodellen.

Besturingsmodel

Een primair proces vraagt passende facilitaire ondersteuning. HWRK is van mening dat faciliteiten dicht bij de klant uitgevoerd moet worden met zo min mogelijk bureaucratie. Een kleine professionele kern ondersteunt de uitvoering van facilitaire- en huisvestingsdiensten, benut schaalgrootte bij inkoop en bewaakt organisatie breed het niveau van diensten, de kwaliteit van de uitvoering en veiligheid van medewerkers, gasten en klanten. Specifiek voor de zorgsector is het Facilitaire zorgmodel in 3 lagen ontwikkeld waarbij dicht bij cliënten geïntegreerde dienstverlening in combinatie met zorg wordt geleverd. De zorg stuurt de uitvoerende facilitaire diensten aan binnen het eigen team. Alle niet-afdeling gebonden taken vinden plaats bij locatiebeheer of in de kleine professionele facilitaire kern. Resultaat is dat een bewoner direct antwoord krijgt op zijn verzoek zonder tussenkomst van een servicedesk. Minder bureaucratie, hogere waardering voor dienstverlening en vooral onderling begrip in de afdelingsteams bij zorg en huishouding.

Servicedesk

Een centraal punt waar alle ondersteunende zaken voor de medewerkers gecoördineerd worden en klachten en vragen binnen komen. HWRK kan de servicedesk voor u uit handen nemen of vakkundige bemanning inzetten ter ondersteuning van uw interne servicedesk.

Facilitaire kostensystematiek en doorbelasten

HWRK werkt met een zelfontwikkeld systeem (van forecast tot doorbelasting aan gebruikers) op basis van kostencategorieën. Beïnvloedbare en niet beïnvloedbare kosten worden hierin onderscheiden. Met het doorbelasten van de beïnvloedbare kosten worden goede resultaten op budgetbeheer en kostenontwikkeling gerealiseerd.

Selectie en implementatie FMIS

HWRK heeft ervaring met selectie en implementatie van Facilitair Management Informatie Systemen (FMIS).Ook de begeleiding en instructie van medewerkers kan HWRK faciliteren De technologische ontwikkeling heeft ertoe geleid dat er naast de traditionele FMIS nu systemen bestaan die via de Cloud functioneren. HWRK adviseert ook over de mogelijkheden van Software-as-a-Service (SAAS) FMIS.

Dienstverleningsovereenkomst

Een dienstverleningsovereenkomst geeft het niveau van dienstverlening aan waardoor voor de klant vastligt wat hij mag verwachten en waar voor de leverancier vastligt wat er geleverd dient te worden. Ook ligt vast hoe geleverde dienstverlening beoordeeld wordt. Transparante kosten heldere afspraken en geen discussies achteraf. Voor de gebruikers wordt een dienstverleningsovereenkomst vertaald in een Producten en dienstengids. Hierin ligt vast welke standaard diensten er zijn, of afwijkende diensten tot de mogelijkheid behoren, de wijze van aanvragen en afspraken over tarieven en levering. HWRK heeft veel ervaring in het opzetten en invoeren van dienstverleningsovereenkomsten, producten en dienstengidsen.

Opleiden, coachen en training

Opleiden, coachen en training van facilitaire medewerkers. De medewerkers in een organisatie verdienen aandacht en uitdaging om opnieuw betrokken te raken bij de (veranderende) facilitaire dienstverlening. Daarnaast geven de professionals van HWRK gastcolleges en assisteren bij assessments en eindgesprekken van facilitaire opleidingen.

 

Inkoop en aanbesteding facilitaire diensten

HWRK ondersteunt bij inkoop en (Europese) aanbesteding van facilitaire diensten. Denk hierbij aan inkoop van schoonmaak, beveiliging of kantoormeubilair. HWRK zorgt voor het opstellen van de uitvraag en selectiecriteria, het bewaken van het proces en de uiteindelijk selectie.

 

De HWRK Facility Scan

HWRK gelooft dat het voor elke organisatie mogelijk is om een werkplek te bieden die aantrekkelijk is voor talentvolle medewerkers. Ook voor organisaties die niet beschikken over een eigen facilitaire dienst of facilitair professionals. Speciaal voor die organisaties ontwikkelde HWRK de HWRK Facility Scan.

Met deze scan laat HWRK zien hoe uw facilitaire dienstverlening presteert en op welke onderdelen dit beter kan. Na het stellen van een diagnose kan HWRK in de vorm van een maatwerkplan flexibel, tijdelijk ondersteuning bieden bij het inrichten en organiseren van uw huisvesting en facilitaire dienstverlening.

 

Verhuiscoördinatie

De meerwaarde van HWRK bij verhuisprojecten is het gevolg van de integrale benadering. Niet alleen de verhuizing wordt volgens een met de eindgebruiker opgesteld verhuisplan uitgevoerd maar er wordt met facilitair inzicht gekeken naar het inrichten van ruimtes, het kwartier maken en zo nodig oefenen op de nieuwe locatie en het afstemmen van de facilitaire processen op de nieuwe situatie. De organisatie krijgt niet alleen een nieuw huis maar ze komt thuis in dat nieuwe huis en dat met zo min mogelijk verstoring van het primaire proces. Wensen, klachten of opmerkingen worden zo snel mogelijk na de verhuizing afgehandeld in efficiënte nazorg. Daarnaast coördineert HWRK opleverrondes en openstaande punten met leveranciers en de aannemers.